fbpx

Usługi płacowe

zakres czynności płacowychzakres czynności płacowych

Zakres czynności płacowych, w tym bieżąca obsługa spraw pracowniczych:

 • sporządzanie list płac dla umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
 • naliczanie odpisów na ZFŚS,
 • przygotowanie rocznej informacji do Urzędu Skarbowego o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
 • przygotowanie rocznych informacji o przychodach (PIT-11) dla pracowników i zleceniobiorców,
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz US,
 • naliczanie odpisów na PFRON, 
 • sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • przygotowywanie umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło, o współpracę),
 • wystawianie na prośbę pracownika/zleceniobiorcy zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu,
 • zgłaszanie/wyrejestrowywanie do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych,
 • przygotowywanie rocznych raportów dla osób ubezpieczonych,
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS rocznej informacji do celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA),
 • kompleksowa obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). 


Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62