fbpx
jpk-vat

JPK_VAT z deklaracją

Od 1 lipca 2021 roku weszły w życie zmiany w zakresie obowiązku przesyłania plików JPK_VAT z deklaracją. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie zmiany zostały wprowadzone, a także, jak się do nich przygotować, zachęcamy do lektury naszego artykułu.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2021 r. dotyczące zmian w pliku JPK_VAT z deklaracją, które uprzednio zostało podpisane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest to rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1179).

Co to jest JPK_VAT z deklaracją?

JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny składający się z dwóch części. Pierwszą z nich jest ewidencja VAT, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży wynikający z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Z kolei druga część obejmuje deklarację VAT, konkretniej deklarację VAT-7 i VAT-7K.

Kto i kiedy składa JPK_VAT?

JPK_VAT, który obejmuje część deklaracyjną i ewidencyjną, muszą obowiązkowo złożyć wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy. JPK_VAT składa się za okresy od 1 października 2020 r. Oznacza to, że za okresy od 1 października 2020 r. nie ma możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

Jakie zmiany JPK_VAT z deklaracją?

Głównym celem wprowadzonych zmian jest ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych, a także wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług mają na celu również wprowadzenie zmian związanych z nowelizacją ustawy o VAT.

Wprowadzone zmiany obejmują:

Doprecyzowanie pod względem merytorycznym i formalnym przepisów rozporządzenia

Zmiany odnoszą się zarówno do oznaczeń niektórych grup towarów, i usług GTU, jak i procedur specjalnych. Głównym celem zmiany jest chęć wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną, a wskazanymi w rozporządzeniu oznaczeniami. W celu ułatwienia zmianie uległ także sposób oznaczeń. Stare oznaczenia typu „01” do „13” zostały zmienione na „GTU_01” do „GTU_13”. Ponadto doprecyzowano zapisy wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji

Przepis doprecyzowano uściślając, że dane tj. imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera należy podać w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji, a nie deklaracji importowej. Deklaracja importowa nie zawiera takich danych.

Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, dokumentem „WEW”

Rozwiązanie wprowadzono, aby zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, jeżeli nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie, do dnia przesłania tej ewidencji na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy.

Możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT

Zmiana obejmuje również faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób. Przewóz ten może być świadczony: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Wprowadzona zmiana ma na celu ułatwienie podatnikom prowadzenia ewidencji, poprzez możliwość zbiorczego wykazywania tzw. faktur uproszczonych oraz ww. biletów jednorazowych.

Uchylenie przepisów rozporządzenia dotyczących stosowania oznaczenia „MPP”

Zmiana nastąpiła w związku ze zgłaszanymi uwagami do oznaczania transakcji obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności w ewidencji sprzedaży. Zatem w JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już stosowało oznaczenia „MPP”.

Wprowadzenie oznaczenia, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT

Art. 109b ust. 4 ustawy o VAT nakłada na podatników, ułatwiających poprzez interfejs elektroniczny (taki jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki) dostawy towarów i świadczenie usług określone w art. 109b ust. 1 ustawy, obowiązek udostępnienia na żądanie organu podatkowego ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych czynności (transakcji) i wykonujących je podatników. W związku z tym podatnicy zobowiązani do składania JPK_VAT z deklaracją, jeżeli dodatkowo zobowiązani są do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109b ust. 1 ustawy (w odniesieniu do ułatwianych przez nich czynności powiązanych z terytorium kraju, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy), zgodnie z projektowanym § 7 pkt 8 rozporządzenia powinni oznaczyć odpowiednio w części deklaracyjnej JPK_VAT, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy. Powyższe rozwiązanie pozwoli na sprawniejsze monitorowanie podmiotów ułatwiających dokonanie powyższych czynności w danym okresie rozliczeniowym.

Wprowadzenie oznaczenia „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca)

Oznaczenie „IED” ma na celu monitorowanie dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonywanych przez podatnika ułatwiającego te dostawy, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub odpowiadających im regulacjach, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju.

Wprowadzenie przepisów przejściowych dotyczących:

  • stosowania, począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r. oznaczenia, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy oraz oznaczenia IED,
  • wykazywania, począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r., daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT
  • ,stosowania w ewidencji oznaczenie „EE” w rozliczeniach za miesiące lipiec-grudzień 2021 r. zamiast oznaczenia „WSTO_EE”.

Wyłączenie stosowania oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW”

Wprowadzenie zmiany pozwoli na uproszczenie obowiązków ewidencyjnych. Od 1 lipca 2021 roku czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą już oznaczane oznaczeniami GTU.

Wyłączenie stosowania oznaczenia „TP”

Zmiana dotyczy dostaw towarów oraz świadczenia usług, w momencie gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami. Zmiana ma charakter upraszczający i dostosowujący wymogi ewidencyjne do potrzeb analitycznych i kontrolnych administracji skarbowej.

Wyłączenie stosowania symboli procedur do dokumentów RO

Uproszczenie obowiązków ewidencyjnych poprzez wprowadzenie rozwiązania, według którego dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie będą oznaczane symbolami procedur.

Obowiązek wykazania w ewidencji daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty

Zmiana została wprowadzona została w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy. Ma ona charakter doprecyzowujący i pozwoli na weryfikację nieściągalności wierzytelności, która została uprawdopodobniona, bez konieczności przeprowadzania czynności kontrolnych lub czynności sprawdzających z udziałem podatnika, oraz znacznie ułatwi weryfikację ustawowej przesłanki zastosowania ulgi za tzw. „złe długi”, tj. upływ terminu płatności faktury.

Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”

Zmiana polega na tym, że ewidencja zawiera jedno oznaczenie WSTO_EE dotyczące wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Konieczność dostosowania przedmiotowego rozporządzenia w zakresie oznaczeń „SW” – dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy, oraz „EE” – świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, wynika z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej tzw. pakiet VAT e-commerce. Uchyla one pojęcie sprzedaży wysyłkowej na i z terytorium kraju oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży i wprowadza pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz regulacje w tym zakresie.

Źródło: Ministerstwo FinansówCopyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62