fbpx

Nowelizacja ustawy o VAT

Pierwszego lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT. W ramach pakietu e-commerce zostały wdrożone regulacje mające na celu wprowadzenie przepisów zmieniających zasady rozliczania podatku od towarów i usług.

Zaktualizowana treść ustawy zawiera m.in. informacje o likwidacji na terenie Unii Europejskiej zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro. Nowelizacja obejmuje również rozszerzenia zakresu transakcji, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop. Nowe przepisy nakładają na podatników także obowiązek poboru i zapłaty podatku VAT.

Z czego wynika nowelizacja ustawy o VAT?

Nowelizacja ustawy wynika z planów Unii Europejskiej, która dąży do uszczelnienia systemu VAT. Jednym z głównych założeń Wspólnoty jest stworzenie dla przedsiębiorców działających na terenie UE, konkurencyjnych i przyjaznych warunków. Krokiem wynikającym z założeń Wspólnoty było wdrożenie do krajowego porządku prawnego rozwiązań przewidzianych w dyrektywie Rady (UE) 2017/2455 z 5 grudnia 2017 roku. Zmianie uległy dyrektywy 2006/112/WE i 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, s. 7) oraz dyrektywa Rady (UE) 2019/1995 z 21 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. Urz. UE L 310 z 2.12.2019, s.1).

Ministerstwo Finansów uważa, że wprowadzone zmiany znacząco ułatwią dokonanie na terytorium Unii Europejskiej sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich. Dotyczy to przede wszystkim przesyłek o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro oraz dostaw towarów na rzecz konsumentów.

Jak zauważa minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński – 

“W czasie rosnących obrotów handlu internetowego kluczowe jest dostosowanie prawa do jego specyfiki. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Wdrożenie pakietu e-commerce wyrówna szanse pomiędzy uczciwie działającymi firmami a konkurencją, która zalewa polski rynek tańszymi paczkami. Dzięki temu uczciwi przedsiębiorcy nie będą eliminowani z rynku”.

Zmiany w VAT dla importu

Co daje nowelizacja ustawy o VAT?

  • wyrównanie szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze e-handlu z podmiotami z krajów trzecich,
  • zniesienie zwolnień z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 EUR we wszystkich państwach członkowskich, 
  • zmniejszenie kosztów realizacji obowiązków VAT związanych z transakcjami transgranicznymi B2C.

Jak poinformowała wiceminister finansów, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska –

“Zakładany olbrzymi wolumen paczek, które wymagają odprawy, w nowym modelu odpraw e-commerce jest dużym wyzwaniem dla KAS , ale nad zmianami w tym obszarze pracowaliśmy od wielu miesięcy. W efekcie ich wdrożenia kurierzy zmodyfikują zasady zgłaszania do KAS przesyłek e-commerce, ale przede wszystkim Poczta Polska zinformatyzuje procesy po swojej stronie i będzie zgłaszać przesyłki elektronicznie do odprawy celnej z wykorzystaniem obsługiwanego przez KAS systemu AIS/e-COMMERCE”.

W kogo uderzą zmiany w ustawie o VAT?

Nie da się ukryć, że wprowadzenie w życie nowelizacji ustawy o VAT najbardziej odczują sprzedawcy sklepów internetowych znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej. Do obowiązków zagranicznych przedsiębiorców należeć będzie pobór i zapłata VAT od towarów i usług zrealizowanych za pośrednictwem e-sklepów.

Innymi słowy, sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów, towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro lub dostawa towarów na terytorium UE dokonywana przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów (B2C) będzie podlegała opodatkowaniu. Ponadto na operatorów nowoczesnych interfejsów elektronicznych został nałożony obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedawanych towarów na potrzeby rozliczeń VAT.

Nowelizacja ustawy o VAT  — co jeszcze nowego?

Wśród zmian w ustawie o VAT, od 1 lipca br. warto wspomnieć, że wprowadzona została modyfikacja dotychczasowego modelu sprzedaży wysyłkowej na rzecz unijnych konsumentów. Wdrożono wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO). Nowelizacja ustawy o VAT zakłada również wprowadzenie nowej kategorii transakcji sprzedaży unijnym konsumentom towarów importowanych spoza terytorium UE (SOTI).

Uproszczenie rozliczenia VAT w międzynarodowym handlu online za pomocą tzw. „jednego okienka” w ramach nowych procedur One Stop Shop (OSS) oraz Importowy One Stop Shop (IOSS) to kolejna zmiana w ustawie. Dzięki wprowadzonym zmianą rozliczenia VAT w handlu międzynarodowym online przebiegną sprawniej i staną się zdecydowanie prostsze.

W ustawie o VAT wprowadzono także uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (USZ).

Komentarz

  • […] Głównym celem wprowadzonych zmian jest ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych, a także wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług mają na celu również wprowadzenie zmian związanych z nowelizacją ustawy o VAT. […]

Możliwość komentowania została wyłączona.Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62